• Đường dây nóng

    0247 241 031 - [email protected]

  • Liên hệ quảng cáo

    0357 289 302

Phân tích những vấn đề đổi mới phát triển đất nước

Phân tích những vấn đề đổi mới phát triển đất nước

(Tổ Quốc)- Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước” của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, vừa được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, đem đến cái nhìn sâu sắc về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng, về sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Xem thêm